Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras La construcción sociopolítica de la dictadura franquista (1936-1960)

Fernández Prieto, L. e Leira Castiñeira, F.J. (Eds.): Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras. La construcción sociopolítica de la dictadura franquista (1936-1960), Valencia, PUV

Aínda que polo título poida parecelo, este non é un libro sobre a historia de Galicia. É un libro feito desde Galicia que versa sobre unha forma violenta de tomar o poder para derrubar unha democracia pluripartidista na Europa dos anos trinta e que analiza como funcionou o cuarto de ensaio dunha ditadura totalitaria que se consolidou en tempo do fascismo. Como o franquismo foi o único réxime ditatorial saído das cinzas dunha guerra total, enmarcar estas singularidades nos procesos do seu tempo e contextualizalas é fundamental para aspirar a abordar un estudo máis amplo. Detrás da vez podería dicirse que hai moita máis acción militar que reacción política polo escaso peso social co cal contou. Pero a acción militar requiriu a construción dun proxecto político que, a medida que se dilatou o golpe de estado e converteuse en guerra, xa non puido ser o especificado nas Instrucións de Mola e a súa inconcreta ditadura republicana. Esta evolución tivo o seu reflexo nos territorios que caeron primeiro en poder dos golpistas. Sen entender como se desenvolveu nestes territorios non poderemos comprender a lóxica da ditadura imposta no resto do Estado. Un traballo coral que pretende achegar unha nova perspectiva á construción do franquismo desde a súa orixe –o golpe de estado– e que inclúe os territorios que caeron en poder dos golpistas en xullo de 1936, os cales moi a miúdo quedaron obviados da análise historiográfico.