A Delincuencia na sociedade galega durante o primeiro franquismo: A cidade da Coruña

Research works (undergraduate theses, TITS, TFM)

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)

Autor: Matías Miranda Orosa

Director: Miguel Cabo Villaverde

Ano: 2012